Waitati - a photo essay

 Karlya Smith

Karlya Smith

 Karlya Smith

Karlya Smith

 Karlya Smith

Karlya Smith

 Karlya Smith

Karlya Smith

 Rachel Bailey

Rachel Bailey

 Karlya Smith

Karlya Smith

 Karlya Smith

Karlya Smith

 Rachel Bailey

Rachel Bailey

Anthonie Tonnon